به علت شیوع ویروس کووید ۱۹ و محدودیت های بوجود آماده ناشی از آن در سراسر جهان، اعتبار گواهینامه بسیاری از تکنسین ها ناخواسته منقضی شده است و یا منقضی خواهد شد. لذا کمیته اجرایی اتحادیه ایراتا شرایطی را اتخاذ نموده است که در جاهایی که شرایط برگزاری دوره های آموزشی فراهم نیست، اعتبار گواهینامه تکنسین ها طبق روند تعیین شده به صورت موقت تمدید گردد.