سطح 3 ایراتا

تکمسین سطح ۳ به یک تکنیسین دسترسی با طناب گفته می شود که قادر می باشد تا مسئولیت کامل ایمنی در کارهای دسترسی با طناب را در پروژه ها بعهده گیرد، می تواند مهارتها و دانش مورد نیاز سطح ۱ و ۲ را نشان دهد ، بر تکنیک ها و قوانین کاری تسلط دارد، از مهارت کافی در زمینه فنون پیشرفته ایجاد تکیه گاه و نجات و بالاکشی برخوردار است. دارای گواهی معتبر کمک های اولیه است. اطلاعات لازم در مورد رویه صدور گواهی ایراتا بین المللی را دارد و می تواند به عنوان ناظر ایمنی و سرپرست انجام وظیفه نماید .
یک تکنیسین سطح ۲ برای آنکه تکنیسین سطح ۳ دسترسی با طناب شود، باید حداقل یک سال در سطح ۲ تجربه کسب نموده و حداقل ۱۰۰۰ ساعت کاری را با استفاده از فنون دسترسی با طناب به ثبت رسانیده باشد یعنی اینکه مجموعاً ۲ سال و ۲۰۰۰ ساعت را در سطح ۱ و سطح ۲ گذرانیده باشد . یکی دیگر از الزمات آن ، گذراندن یک دوره آموزشی حداقل ۴ روزه و ارزیابی توسط یک ارزیاب کننده مستقل
ایراتا بین المللی می باشد. این شرایط بویژه از این نظر تدوین شده اند که اطمینان حاصل شود که شخص از مهارت های فنی مورد نیاز در این سطح برخوردار می باشد و آماده آن است تا صلاحیت خود را جهت نظارت بر ایمنی در نظام دسترسی با طناب اثبات نماید . مسئولیت کافرما این است که اطمینان حاصل نماید که تکنیسین های سطح ۳ صلاحیت لازم جهت نظارت را دارا می باشند. جهت راهنمائی در خصوص نظارت به بخش ۶-۲ مراجعه کنید .