ایراتا

اتحادیه تجاری ایراتا "IRATA"


اتحادیه تجاری دسترسی با طناب صنعتی ایراتا "IRATA" به عنوان مرجع اصلی جهانی دسترسی صنعتی با طناب تاسیس شده است. هدف این اتحادیه، ارتقاء و توسعه نظام ایمنی خود در سطح ملی و بین المللی می باشد . ایراتا حمایت و پشتیبانی از شرکت های عضو و تکنیسین های آموزش دیده و فراهم آوردن امکان کار و فعالیت موثر آنها در شرایط ایمن را به عنوان یک هدف دنبال می نماید .


شرکت های عضو ایراتا در بدو امر تحت بازرسی ها و ارزیابی های دقیق و اکیدی قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود که از نظر تضمین کیفیت، ایمنی، آموزش و روش های کار با شرایط و الزامات ایراتا منطبق می باشند . مزایای این روشها و الزامات کاهش میزان حوادث و وقایع بین اعضای ایراتا می باشد. ایراتا نخستین شرایط کلی صدور گواهینامه برای پرسنل استفاده کننده از روش های دسترسی با طناب را در سال 1992 به عنوان یک طرح آموزش و ارزیابی صلاحیت با تاکید بر ایمنی منتشر کرد . از آن زمان  تا کنون، شرایط و مقتضیاتی که توسط ایراتا تعیین شده است ، برای پرسنلی که از روش های دسترسی با طناب استفاده می کنند، بصورت شرایط استاندارد بین المللی این صنعت درآمده است . این نسخه نتیجه تجربه حاصله در استفاده از این طرح در طی سالیان متمادی می باشد و تعهد ایراتا برای بهینه سازی مستمر را منعکس می سازد .


اثر دیگری که تحت عنوان " دستورالعمل استفاده از روش های دسترسی با طناب جهت امور صنعتی " توسط ایراتا انتشار یافته است ، در تدوین استانداردهای ملی دسترسی با طناب مورد استفاده قرار گرفته و سازمانهای بانفوذ و معتبری نظیر سازمان مجری بهداشت و ایمنی بریتانیا HSE توصیه شده است . ایراتا معتقد است که مواد، الزامات و توصیه های مندرج در دستورالعمل ایراتا استاندارد دسترسی با طناب صنعتی را در سطح جهان تشکیل می دهند. اگر چه طبق آخرین اطلاعات ایراتا سعی شده است تا مضمون و محتوای این سند در زمان انتشار تا جائی که مربوط به روش های پذیرفته شده اجرائی یا نظریات می باشد ، کاملاً دقیق باشند . و ایراتا در ارتباط با اشتباهات یا سوء تفسیر ها مضمون محتوای سند یا خسارت ناشی از استفاده از آن مسئولیتی بر عهده ندارد .