تقویم آموزشی
 
هر 5 روز که با دایره های رنگی نشان داده شده اند ، یک دوره آموزشی می باشد .

* دوره 19 الی 23 آبان به تاریخ 24 الی 28 آبان تغییر یافته است.

بهار
تیر
آبان
آذر
تابستان
بهار
بهار
بهار