تقویم آموزشی
 
هر 5 روز که با دایره های رنگی نشان داده شده اند ، یک دوره آموزشی می باشد .

* دوره 8 دی الی 12 دی برگزار نمی گردد 

تابستان
بهار
بهار
بهار