تقویم آموزشی
 
هر ۵ روز که با دایره های رنگی نشان داده شده اند ، یک دوره آموزشی می باشد . ث