تقویم آموزشی
 
هر 5 روز که با دایره های رنگی نشان داده شده اند ، یک دوره آموزشی می باشد .
اردیبهشت
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تابستان
تیر
مرداد
مرداد