تقویم آموزشی
 
هر 5 روز که با دایره های رنگی نشان داده شده اند ، یک دوره آموزشی می باشد . 

تابستان
تیر
مرداد
شهریور
بهار
تیر
آبان
آذر